سیستم های فتوولتائیک

سیستم های فتوولتائیکسیستم های فتوولتائیک


به منظور تامین انرژی پاک خورشیدی، شرکت آبادگران پاک داد با بهره گیری از تجارب روز جهانی اقدام به طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های خورشیدی در مقیاس کوچک تا متوسط نموده است. این سیسستم ها در انواع متصل و منفصل از شبکه است.


-سیستم متصل به شبکه (on -grid)

طراحی سیستم های فتوولتاییک متصل به شبکه، به گونه ای است که همزمان و به طور متصل به شبکه برق سراسری عمل می¬نمایند. یکی از اجزای اصلی سیستم های فتوولتاییک متصل به شبکه،مبدل ها هستند که برق DCتولیدی توسط پانل خورشیدی را متناسب ولتاژ و توان شبکه برق منطقه ای به ACتبدیل نموده و در هنگام عدم نیاز، به طور خودکار انتقال نیرو را قطع می¬نماید.به طور کلی ارتباط دو جانبه میان سیستم های فتوولتاییک و شبکه انتقال نیرو وجود دارد به نحوی که اگر برق DC تولیدی توسط سیستم های فتوولتاییک بیش از نیاز سایت باشد،مازاد ان به شبکه برق سراسری تغذیه می¬گردد و در هنگام شب و مواقعی که به دلیل اقلیمی،امکان استفاده از نور خورشید وجود ندارد بار الکتریکی مورد نیاز سایت توسط شبکه برق سراسری تامین می¬گردد.


-نیروگاه مستقل از شبکه (off- grid)

طراحی سیستم های منفصل از شبکه به گونه ای است که مستقل از شبکه برق سراسری عمل نموده و غالبا جهت تولید بار الکتریکی DC و یا ACطراحی می¬شوند.به منظور تولید برق توسط سیستم های منفصل از شبکه،می¬توان جهت ذخیره سازی انرژی و بکارگیری آن در هنگام شب و یا مواردی که نور خورشید به اندازه کافی وجود ندارد از باتری استفاده شود. می¬توان از دو نیروگاه بالا برای تامین برق خانه¬های مسکونی، کارخانجات، سازمانها، صنایع، پارک ها، سایت های دور افتاده و صعب العبور، کلبه های روستایی، ویلاهای تفریحی و نیروگاه های بزرگ خورشیدی استفاده کرد.