هاضم لوله ای انعطاف پذیر و هیبریدی پسماند شهری

هاضم لوله ای انعطاف پذیر و هاضم هیبریدی پسماند شهریطراحی ، ساخت و نصب نخستین هاضم لوله ای انعطاف پذیر و هاضم هیبریدی پسماند شهری


تولید انرژی از پسماندهای غذایی و دامی علاوه بر تامین انرژی حرارتی و الکتریکی مورد نیاز یک واحد منجر به کاهش سطح آلودگی زیست محیطی این مواد در آلودگی آب، خاک و هوا خواهد شد.
با توجه به شرایط موجود در کشور استفاده از سیستم های تولید انرژی از پسماند باید به گونه ای باشد که هزینه تجمعی هر متر مکعب گاز تولیدی از پسماند با در نظر گرفتن استانداردهای تولید کمترین هزینه ها باشد.با عنایت به این نکته که یکی از عمده ترین هزینه های مترتب مربوط به اجرای ابنیه خواهد بود استفاده از روشهای جایگزین می تواند در کاهش هزینه های هر متر مکعب گاز تولیدی تاثیر چشم گیری داشته باشد.

این نوع هاضم ها براساس بهره گیری از ورق های پلیمری کشسان و انعطاف پذیر طراحی شده و توسعه یافته اند. رژیم جریان در چنین هاضم هایی جریان قالبی یا پلاگ فلو است که مواد خام از یکسو وارد و از سوی دیگر خارج می شوند.
ظرفیت بارگیری: از 20 کیلو تا 10 تن در روز
قابلیت کاربرد: انواع پسماند های شهری و پسماندهای کشاورزی
دوره ماند مواد: 21 روز
مدت زمان راه انداری: حداکثر 2 ماه