پروژه‌های انجام شده

پروژه‌های انجام شدهشرکت مهندسی آباد گران پاک داد


پروژه های انجام شده:


1. طراحی محل دفن بهداشتی پسماند شهری اخترآباد . (کارفرما: سازمان مدیریت پسماند ملارد و صفادشت پاییز و زمستان 96).
2.طرح مطالعاتی ساماندهی مرکز دفن پسماند عادی رودشور.( کارفرما: سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان رباط کریم زمستان ۹۵).
3. طرح مطالعاتی ساماندهی مرکز دفن پسماند عادی اختر آباد.( کارفرما: سازمان مدیریت پسماند ملارد و صفادشت زمستان ۹۵).
4. طراحی و ساخت کانکسهای بازیافت سطح منطقه ۲۰ .(کارفرما :شهرداری منطقه ۲۰ . ۹۴-۹۵)
5. طراحی و ساخت کلبه های بازیافت سطح منطقه ۲۰ جهت گسترش فرهنگ بازیافت.(کارفرما :شهرداری منطقه ۲۰ . ۹۴-۹۵)
6. طراحی، ساخت، نظارت و بهره برداری سلول دفن بهداشتی اهواز (کارفرما: سازمان مدیریت پسماند اهواز ۹۴-۹۵).
7. طراحی، ساخت، نظارت و بهره برداری سلول دفن بهداشتی پسماند بیمارستانی(کارفرما: سازمان مدیریت پسماند اهواز ۹۴-۹۵).
8. طراحی و ساخت خط سورتینگ پسماند خشک شهرداری منطقه ۲۰ .(کارفرما :شهرداری منطقه ۲۰ . ۹۳-۹۴)
9. طراحی و ساخت کانکسهای بازیافت سطح منطقه ۲۰ .(کارفرما :شهرداری منطقه ۲۰ . ۹۳-۹۴)
10. راهبری و بهره بردای از خط پردازش پسماند ۲۰۰ تنی و ساخت خط تولید کود کمپوست و تخمیر کمپوست به روش توده ثابت و استفاده از مخمر. (کارفرما: سازمان مدیریت پسماند تهران ۹۱-۹۳).
11. تولید کود مایع از کمپوست (کارفرما: سازمان مدیریت پسماند تهران ۹۱-۹۳).
12. طراحی و ساخت کارخانه تولید کود گرانوله با ظرفیت ۵۰ تن در روز (کارفرما: بخش خصوصی ۹۲ ).
13. راهبری و بهره برداری از خط پردازش۱۰۰۰ تنی و تولید کود کمپوست و گرانوله (کارفرما:سازمان مدیریت پسماند تهران۹۲)
14. تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان محلات(کارفرما:شهرداری محلات ۹۲)
15. ارزیابی زیست محیطی کارخانه پردازش پسماند و تولید کود کمپوست شهرستان فارسان (کارفرما: بخش خصوصی۹۲).
16. مشاوره در شرکت پسماند صنعت هپکو در زمینه مدیریت پسماند و انرژیهای نو ۹۱ .
17. طراحی، نظارت و مشاوره در ساخت کارخانه پردازش پسماند ۱۵۰ تنی موبایل ماهشهر (متحرک) (کارفرما: بخش خصوصی۹۱).
18. نظارت و مشاوره در ساخت کارخانه پردازش پسماند ۲۵۰ تنی ثابت و تولید کمپوست ساوه (کارفرما: بخش خصوصی۹۱).
19. راهبری خط پردازش ایستگاه انتقال پسماند منطقه ۱۵ آزادگان .(کارفرما : بخش خصوصی ۹۱)
20. طراحی سلول دفن بهداشتی آبادان (کارفرما: سازمان مدیریت پسماند اهواز ۹۱).
21. طراحی، ساخت و بهره برداری سلول دفن بهداشتی اهواز (کارفرما: سازمان مدیریت پسماند اهواز ۹۰-۹۱).
22. طرح تفکیک در مبدا پسماندهای خشک (کارفرما: سازمان مدیریت پسماند اسلامشهر ۹۰-۹۱).